Gepubliceerd 16-08-2011 13:35 Overlijden Charles van Dooren

  • Datering van de gebeurtenis: 29 september resp. 2 oktober 1880

Op zoek naar heel iets anders, stuitte ik vanmogen in de Tilburgsche Courant van zondag 3 october 1880 (16e jaargang, no. 1357) bij toeval op een bericht aangaande de uitvaart van Charles van Dooren, een bekende textielfabrikant in die tijd.

Charles van Dooren overleed op 29 september 1880, op 60-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig ongeval. 'Hoe en wat' heb ik niet kunnen achterhalen. Wel vind ik het verslag van de uitvaart een mooi voorbeeld van hoe destijds de 'verhoudingen' in Tilburg lagen, alsook van de wijze van verslaglegging.

Ik laat het krantenbericht hierna (letterlijk) volgen.

'Tengevolge van een bereids algemeen bekend droevig ongeval, werd Woensdag de Heer Ch. van Dooren, een onzer voornaamste industrieelen en sedert jaren majoor der Schutterij alhier, aan zijne diepbedroefde gade, aan zijne geachte familie en aan zijne vele vrienden en bekenden door den dood ontrukt.

Met zeer veel plechtigheid hadden dezen voormiddag de kerkelijke uitvaart en de begrafenis plaats. Het zangkoor van den Heuvel, nog versterkt door bekwame zangers van 't Heike, Goirke en Korvel, voerde onder den H. Dienst op zeer verdienstelijke wijze de Mis van Verhulst en andere bij die gelegenheid passende treurzangen van onzen godsdienst uit.

Zeer velen onzer medeburgers, waaronder, de hoofden van het gemeentebestuur benevens de oversten van schutterijen uit naburige gemeenten met het korps officieren en eene deputatie der Scherpschuttersvereeniging onzer Schutterij, woonden de treurige plechtigheid bij, en bij het doortrekken van den stoet stond allerwegen eene groote menigte geschaard.

Eenige kransen van levende bloemen, waaronder eene van de officieren der Schutterij alhier, bedekten de lijkkist, en toen de lange stoet op den doodenakker aan 't Heike was aangekomen, droegen de officieren der Schutterij het dierbaar overschot van Dengene die in zijn leven door hen zoo hoog geschat en gevierd werd, ten grave, en riep de HoogEdel Gestrenge Heer Bosch, majoor der Schutterij te 's Bosch, den braven burger, uitstekenden vriend en teerminnenden echtgenoot, een laatst vaarwel toe.

De WelEd. ZeerGel. Heer Dr. Van Erven Dorens, aan den overledene verwant, betuigde namens de familie aan allen hartelijk dank voor de laatste eer aan het stoffelijk overschot bewezen.

De nagedachtenis van den heer Van Dooren zal ongetwijfeld nog lang in eere worden gehouden door ieder die hem kende en niet het minst door zijne talrijke werklieden, die met weemoed vervuld, zijn onverwacht afsterven betreuren.'

De zondagkrant werd indertijd reeds op zaterdagavond bezorgd. De uitvaart vond derhalve op zaterdagochtend 2 oktober plaats.

De fabriek waarvan Charles van Dooren de baas was, was 'Pieter van Dooren' aan de Hilvarenbeekseweg. Dit complex werd in 1975 gesloopt ten behoeve van de bouw van het nieuwe St. Elisabeth-ziekenhuis.

Bijgevoegde afbeeldingen zijn afkomstig van BeeldOnline van het RAT.

Louis Sparidans, Grave

 

 

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: overlijden

  •   Louis Sparidans
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.